Γράφημα Χρονικού Ορίου Αισθητήρα (μόνο MiniMed™ Veo™)

Οι Πληροφορίες Ασφαλείας Γραφήματος Χρονικού Ορίου Αισθητήρα για τις Αντλίες MiniMed Veo (μόνο για MMT-554 και MMT-754) με ενεργοποιημένη τη χρήση του αισθητήρα και τη λειτουργία Αναστολής σε Χαμηλή Γλυκόζη

Η αντλία ινσουλίνης MiniMed Veo σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τα λεπτά που θα εμφανίζεται το Γράφημα Αισθητήρα πριν επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. 

Η εργοστασιακή ρύθμιση για το Χρονικό Όριο Γραφήματος Αισθητήρα έχει ρυθμιστεί στα 2 λεπτά. Εάν το χρονικό όριο Γραφήματος Αισθητήρα έχει ρυθμιστεί στο "ΚΑΝΕΝΑ" μπορεί να αποτρέψει την αυτόματη συνέχιση παροχής βασικής ινσουλίνης 2 ώρες μετά το επεισόδιο Αναστολής σε Χαμηλή Γλυκόζης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές τιμές γλυκόζης αίματος.

Η εργοστασιακή ρύθμιση για το Χρονικό Όριο Γραφήματος Αισθητήρα έχει ρυθμιστεί στα 2 λεπτά. Εάν το χρονικό όριο Γραφήματος Αισθητήρα έχει ρυθμιστεί στο "ΚΑΝΕΝΑ" μπορεί να αποτρέψει την αυτόματη συνέχιση παροχής βασικής ινσουλίνης 2 ώρες μετά το επεισόδιο Αναστολής σε Χαμηλή Γλυκόζης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές τιμές γλυκόζης αίματος.

Όταν συμβαίνει αυτό, η αντλία θα ηχήσει 3 φορές κάθε 15 λεπτά για να σάς υπενθυμίζει ότι η παροχή ινσουλίνης έχει ανασταλεί. Όλοι οι υπόλοιποι συναγερμοί θα λειτουργούν κανονικά, αλλά η βασική παροχή δεν θα ξεκινήσει εκ νέου όσο εμφανίζεται η οθόνη Γραφήματος Αισθητήρα.

 

Προτάσεις Χρονικού Ορίου Γραφήματος Αισθητήρα:

 • Μην αλλάζετε τη ρύθμιση χρονικού ορίου Γραφήματος Αισθητήρα σε "ΚΑΝΕΝΑ".
 • Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χαμηλής Αναστολής Γλυκόζης και έχετε αλλάξει τη ρύθμιση χρονικού ορίου Γραφήματος Αισθητήρα σε "ΚΑΝΕΝΑ", επαναφέρετε την ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Επιλέξτε το Μενού Αισθητήρα
  2. Επιλέξτε Εισαγωγή Ρυθμίσεων, Πιέστε ACT 
  3. Επιλέξτε Χρονικό Όριο Γραφήματος, Πιέστε ACT 
  4. Επιλέξτε 2, 4 ή 6 λεπτά (μην επιλέγετε "ΚΑΝΕΝΑ"), Πιέστε ACT 

Μπορείτε να βρείτε το μοντέλο της αντλίας ινσουλίνης σας στην οθόνη κατάστασης ή στην ετικέτα στο πίσω μέρος της αντλίας ινσουλίνης.

Sensor Graph

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε για πόσο χρόνο θα εμφανίζεται η οθόνη Γραφήματος Αισθητήρα αφού σταματήσατε να πιέζετε το πλήκτρο. Το MiniMed Veo αποστέλλεται από το εργοστάσιο με την προεπιλεγμένη ρύθμιση των 2 λεπτών. Οι ρυθμίσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στο μενού ρυθμίσεων είναι 2 λεπτά, 4 λεπτά, 6 λεπτά, ή "ΚΑΝΕΝΑ".

Αυτή η επιλογή αποτελεί ευκολία για τους ανθρώπους που δε θέλουν την οθόνη του Γραφήματος Αισθητήρα να παραμένει εμφανής. Επειδή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της Αναστολής σε Χαμηλή Γλυκόζη, δεν το προτείνουμε.

Δεν υπάρχει συναγερμός ο οποίος ενεργοποιείται μετά το τέλος της περιόδου των 2 ωρών. Παρ'όλα αυτά όποτε η αντλία σας αναστέλλεται, θα ηχεί 3 φορές κάθε 15 λεπτά για να σας υπενθυμίσει ότι δεν έχει γίνει η παροχή ινσουλίνης. Όλοι οι συναγερμοί και οι ειδοποιήσεις της αντλίας και του αισθητήρα θα λειτουργούν ενώ εμφανίζεται η οθόνη του Γραφήματος Αισθητήρα στην αντλία.

Αυτή η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί εκτός και εάν η ρύθμιση του Χρονικού Ορίου Αισθητήρα έχει ρυθμιστεί σε "ΚΑΝΕΝΑ" και χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αναστολή σε Χαμηλή Γλυκόζη (στην αντλία MiniMed™ Veo™)

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη ρύθμιση του Χρονικού Ορίου Αισθητήρα:

 1. Επιλέξτε το Κύριο Μενού
 2. Επιλέξτε το Μενού Αισθητήρα
 3. Επιλέξτε Εισαγωγή Ρυθμίσεων, Πιέστε ACT 
 4. Επιλέξτε Χρονικό Όριο Γραφήματος, Πιέστε ACT 
 5. Επιλέξτε 2, 4 ή 6 λεπτά (μην επιλέγετε "ΚΑΝΕΝΑ"), Πιέστε ACT

Αυτή η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί εκτός και εάν η ρύθμιση του Χρονικού Ορίου Αισθητήρα έχει ρυθμιστεί σε "ΚΑΝΕΝΑ" και χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αναστολή σε Χαμηλή Γλυκόζη (στην αντλία MiniMed™ Veo™)

Η αντλία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει περιστασιακές πτώσεις ή κραδασμούς. Ωστόσο, όταν αυτό συμβαίνει συνιστάται να ελέγχετε την αντλία για τυχόν ρωγμές ή ζημιές. Ενημερωθήκαμε σχετικά με κάποια ζητήματα που αντιμετώπισαν ορισμένοι χρήστες με το καπάκι στήριξης του οδηγού της αντλίας (δείτε την παρακάτω εικόνα) και θέλουμε να ενημερώσουμε προληπτικά τους πελάτες μας σχετικά με το πώς μπορούν να αποφύγουν αντίστοιχες καταστάσεις. Το  καπάκι στήριξης του οδηγού της αντλίας συγκρατεί τον κινητήρα της αντλίας στη θέση του και επιτρέπει στο έμβολο του κινητήρα να πιέσει το δοχείο για να χορηγήσει ινσουλίνη.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το καπάκι μπορεί να εξέχει από το κάτω μέρος του τμήματος του δοχείου. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί όταν η αντλία έχει υποστεί ζημιά λόγω πρόσκρουσης σε κάποια σκληρή επιφάνεια (για παράδειγμα, αν υποστεί πτώση). Αν πιεστεί το χαλαρό καπάκι στήριξης του οδηγού, μπορεί να προκύψει ακούσια χορήγηση επιπλέον ινσουλίνης.


Συστάσεις:

 • Επιθεωρείτε συχνά την αντλία σας, ειδικά μετά από κρούσεις ή πτώσεις σε σκληρές επιφάνειες.
 • Αν το καπάκι στήριξης του οδηγού εξέχει, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, μην πιέζετε αυτό το σημείο της αντλίας και διακόψτε τη χρήση της αντλίας.    

Ορισμένοι ασθενείς έχουν παρατηρήσει χαλάρωση του πώματος στήριξης του οδηγού ενώ, σε σπάνιες περιπτώσεις, το κάλυμμα μπορεί να εξέχει από το πλάι της αντλίας ινσουλίνης ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης με κάποια σκληρή επιφάνεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το χαλαρό καπάκι στήριξης του οδηγού θα οδηγήσει στην εμφάνιση του συναγερμού A33 ή του συναγερμού Σφάλματος κινητήρα κατά τη διαδικασία μη αυτόματης πλήρωσης του σωλήνα. Αν και ο κίνδυνος για εσάς είναι μικρός, παρακαλούμε να εξετάσετε το καπάκι στήριξης του οδηγού της αντλίας ινσουλίνης σας. Για να εντοπίσετε το καπάκι στήριξης του οδηγού:

 • Κρατήστε την αντλία ινσουλίνης με την οθόνη στραμμένη προς τα εσάς (το άνοιγμα της δεξαμενής/ο σωλήνας θα πρέπει να βρίσκεται στο κάτω μέρος της αριστερής πλευράς).
 • Το καπάκι στήριξης του οδηγού είναι ο κύκλος στην κάτω δεξιά πλευρά της αντλίας, κάτω από την ανάγλυφη προστατευτική ετικέτα με τα στοιχεία Medtronic MiniMed. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ. 
 • Η αντλία ινσουλίνης στην κανονική της μορφή και η αντλία ινσουλίνης με χαλαρό το καπάκι στήριξης του οδηγού φαίνονται στις παραπάνω εικόνες.
 • Κοιτάξτε το καπάκι στήριξης του οδηγού:
  • Αν το καπάκι στήριξης του οδηγού ΕΙΝΑΙ πιεσμένο προς τα μέσα: Το καπάκι στήριξης του οδηγού της αντλίας σας δεν έχει υποστεί κάποια κρούση και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την αντλία.
  • Αν το καπάκι στήριξης του οδηγού ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ πιεσμένο προς τα μέσα: Πρέπει να διακόψετε τη χρήση της αντλίας ινσουλίνης. Πρέπει να διαχειριστείτε τον διαβήτη σας με ενέσεις ινσουλίνης, σύμφωνα με το εφεδρικό σχέδιο που σας παρασχέθηκε από το γιατρό σας, και να επικοινωνήσετε με τη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της εταιρείας μας.
  • Abb. 1 Eine normal platzierte Motorgehäusekappe liegt etwas tieferAbb. 2 Eine lose Motorgehäusekappe ragt heraus / steht etwas hervor

Το καπάκι στήριξης του οδηγού της αντλίας ινσουλίνης συγκρατεί στη θέση του τον κινητήρα της αντλίας ινσουλίνης και επιτρέπει στο έμβολο του κινητήρα να πιέσει το δοχείο για να χορηγήσει ινσουλίνη.

Πιέζοντας το καπάκι στήριξης του οδηγού μπορεί να προκύψει ακούσια χορήγηση ινσουλίνης, εφόσον το καπάκι έχει χαλαρώσει. Το καπάκι στήριξης του οδηγού θα πρέπει να φαίνεται πάντοτε ελαφρώς πιεσμένο προς τα μέσα (όπως φαίνεται στην εικόνα). Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, το κάλυμμα μπορεί να εξέχει από το πλάι της αντλίας ινσουλίνης ως αποτέλεσμα σύγκρουσης με κάποια σκληρή επιφάνεια.

Αν παρατηρήσετε το κάλυμμα να έχει χαλαρώσει ή να εξέχει, διακόψτε τη χρήση της αντλίας ινσουλίνης και επικοινωνήστε με την τοπική σας γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΞΕΧΕΙ. 

Μπορεί να επηρεαστούν όλα τα μοντέλα αντλιών ινσουλίνης MiniMed™ Veo™. Μπορείτε να βρείτε το μοντέλο της αντλίας ινσουλίνης στην οθόνη κατάστασης ή στην ετικέτα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της αντλίας ινσουλίνης.

Επειδή η ασφάλεια του παιδιού σας και η ποιότητα του προϊόντος είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς, η αντλία ινσουλίνης Medtronic που έχετε έχει κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να πληροί διεθνή πρότυπα και χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα έναντι κρούσεων και πτώσεων. 
Αν το παιδί σας ρίχνει συχνά κάτω την αντλία ινσουλίνης, ακολουθείτε περιοδικά την παρακάτω τυπική διαδικασία ελέγχου της αντλίας ινσουλίνης έπειτα από πτώσεις:

Για να ελέγξετε την ύπαρξη ζημιών που συσχετίζονται με χαλάρωση του πώματος στήριξης του οδηγού, ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία:

Τυπική διαδικασία ελέγχου της αντλίας ινσουλίνης έπειτα από πτώσεις
Φροντίστε να προστατεύετε την αντλία σας από πτώσεις.

 1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σφιχτά στη θέση τους.
 2. Ελέγξτε την οθόνη LCD, το πληκτρολόγιο και το περίβλημα της αντλίας για τυχόν ρωγμές ή ζημιές.
 3. Ελέγξτε το σετ έγχυσης, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου της σωλήνωσης και της ίδιας της σωλήνωσης για ρωγμές ή ζημιές.
 4. Ανασκοπήστε την οθόνη κατάστασης, τους βασικούς ρυθμούς και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της αντλίας.
 5. Εκτελέστε τη διαδικασία Αυτοελέγχου που περιλαμβάνεται στο ΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
 6. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Medtronic Diabetes.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΝΕΡΟ

Όπως εξηγείται στον οδηγό χρήσης όλων των αντλιών MiniMed™ Veo™, η έκθεση στο νερό μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση συναγερμού της αντλίας, σε πρόκληση ζημιάς στα εσωτερικά ηλεκτρονικά στοιχεία της αντλίας ή σε διακοπή λειτουργίας των κουμπιών της αντλίας. Παρακάτω, αντιγράφουμε το σχετικό τμήμα του οδηγού χρήσης το οποίο σας ζητούμε να προσέξετε καλά.

Οι αντλίες ινσουλίνης MiniMed™ Veo™ της εταιρείας μας διαθέτουν πιστοποίηση IPX7, που σημαίνει ότι συνήθως αντέχουν σε στιγμιαία εμβάπτιση ή τυχαίο πιτσίλισμα από νερό αλλά δεν πρέπει να εμβυθίζονται σε νερό. Αυτό σημαίνει ότι η αντλία ινσουλίνης πληροί τις προδιαγραφές εμβύθισης σε νερό σε βάθος ενός μέτρου για 30 λεπτά.        

Η αντλία ινσουλίνης  MiniMed™ 640G, όταν είναι σωστά συναρμολογημένη με την εισαγωγή του δοχείου και του σωλήνα, είναι αδιάβροχη (βαθμολογία στεγανότητας IPX8) σε βάθος έως και 3,6 μέτρα (12 πόδια) για έως και 24 ώρες.

Η αντλία ινσουλίνης σας έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αντέχει τυχαία επαφή με υγρά, κάτι που περιλαμβάνει την ινσουλίνη και το νερό. Αν η αντλία ινσουλίνης σας έχει εκτεθεί σε ινσουλίνη, ακολουθήστε τα ίδια βήματα που θα ακολουθούσατε αν είχε εκτεθεί τυχαία σε νερό: 

 1. Στεγνώστε απαλά το εξωτερικό περίβλημα.
 2. Ανοίξτε το διαμέρισμα της δεξαμενής και ελέγξτε τη δεξαμενή και το διαμέρισμα για τυχόν εισροή νερού. Αν έχουν βραχεί, στεγνώστε τα εντελώς εντός 10 λεπτών από την έκθεση στο νερό. Η έκθεση σε υγρά, συμπεριλαμβανομένων του νερού και της ινσουλίνης, μπορεί να διαβρώσει το μηχανισμό.
 3. Στεγνώστε εντελώς το δοχείο — ΜΗΝ τοποθετείτε το δοχείο στην αντλία.
 4. Μην χρησιμοποιείτε ζεστό αέρα για να στεγνώσετε την αντλία ινσουλίνης σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά στοιχεία της αντλίας ινσουλίνης σας.
 5. Ελέγξτε το διαμέρισμα μπαταρίας και τη μπαταρία — αν έχουν βραχεί, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς προτού χρησιμοποιήσετε την αντλία ινσουλίνης.
 6. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία Αυτοελέγχου από το μενού εργαλείων της αντλίας.

Αν και δεν πρέπει να εμβυθίζετε την αντλία ινσουλίνης σας σε νερό όταν κολυμπάτε, όταν κάνετε μπάνιο ή όταν συμμετέχετε σε άλλες δραστηριότητες στο νερό, η αντλία ινσουλίνης σας έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει στην τυχαία επαφή με νερό, όπως κατά τη διάρκεια μιας νεροποντής. Αν βρεθείτε σε δυνατή βροχή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία Αυτοελέγχου από το μενού εργαλείων της αντλίας. Στεγνώστε απαλά το εξωτερικό περίβλημα.
 2. Ανοίξτε το διαμέρισμα του δοχείου και ελέγξτε το δοχείο και το διαμέρισμα για τυχόν εισροή νερού. Αν έχουν βραχεί, στεγνώστε τα εντελώς εντός 10 λεπτών από την έκθεση στο νερό. Η έκθεση σε υγρά, συμπεριλαμβανομένων του νερού και της ινσουλίνης μπορεί να διαβρώσει το μηχανισμό.
 3. Στεγνώστε εντελώς τη δεξαμενή — ΜΗΝ τοποθετείτε τη δεξαμενή στην αντλία ινσουλίνης αν είναι βρεγμένη.
 4. Μην χρησιμοποιείτε ζεστό αέρα για να στεγνώσετε την αντλία ινσουλίνης σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά στοιχεία της αντλίας ινσουλίνης σας.
 5. Ελέγξτε το διαμέρισμα μπαταρίας και τη μπαταρία — αν έχουν βραχεί, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς προτού χρησιμοποιήσετε την αντλία ινσουλίνης.
 6. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία Αυτοελέγχου από το μενού εργαλείων της αντλίας.

Η συνεχής έκθεση στην υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντλία ινσουλίνης σας. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για την αντιμετώπιση της υγρασίας:

Καθημερινές δραστηριότητες

 • Αν ζείτε σε μέρος με υψηλή υγρασία, βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε την αντλία ινσουλίνης σας σε κάποιο παρελκόμενο που την καλύπτει ή σε μια τσέπη για να την προστατέψετε από τη ζέστη και τον ιδρώτα.
 • Να θυμάστε πάντα ότι η αντλία ινσουλίνης δεν πρέπει να έρχεται απευθείας σε επαφή με μέρη του σώματός σας όπου μπορεί να υπάρχει μεγάλη εφίδρωση.
 • Αν τα χέρια σας ιδρώνουν, σκουπίστε τα προτού πιέσετε τα κουμπιά της αντλίας ινσουλίνης σας.

Οι αντλίες ινσουλίνης MiniMed™ Veo™ της εταιρείας μας διαθέτουν πιστοποίηση IPX7, που σημαίνει ότι κανονικά αντέχουν σε τυχαίο πιτσίλισμα ή στιγμιαία εμβάπτιση σε νερό, αλλά θα πρέπει να αποφεύγετε να εμβυθίζετε την αντλία σας σε νερό.

Αν και οι αντλίες ινσουλίνης έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να είναι ιδιαίτερα στιβαρές, είναι πιθανή η πρόκληση ρωγμών. Λόγω του ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τελείως την πρόκληση ρωγμών, συνιστούμε στους χρήστες της αντλίας ινσουλίνης να μην την εμβυθίζουν σκόπιμα σε νερό.