ΑΡΧΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Στις παρούσες αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο η Medtronic επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα. Η προστασία και ο σεβασμός της εμπιστοσύνης των πελατών, των συναδέλφων, των προμηθευτών και των ασθενών μας είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας μας. Θα επεξεργαζόμαστε πάντοτε τα προσωπικά δεδομένα:

 • Με εμπιστευτικό και δίκαιο τρόπο
 • Όπως αρμόζει, ακολουθώντας τις δεσμεύσεις μας
 • Νόμιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις αρχές περί προστασίας δεδομένων

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Medtronic είναι η ονομασία που χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε συνολικά στην επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της Medtronic, Inc., μιας εταιρείας με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οποιωνδήποτε εταιρειών λειτουργούν υπό τον έλεγχό της, όπως θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Όποτε χρησιμοποιούμε τις λέξεις εμείς ή μας, εννοούμε τη Medtronic.

Οι αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από κράτη της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Επίσης, οι αρχές αυτές ισχύουν κατά τη συλλογή δεδομένων απευθείας από το πρόσωπο το οποίο αφορούν, καθώς και στην περίπτωση συλλογής δεδομένων από ένα πρόσωπο (ή εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα) που σχετίζονται με άλλο πρόσωπο. Ως εκ τούτου, όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις "εσείς", "εμείς" και "εγώ" στις παρούσες Αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, εννοούμε το πρόσωπο του οποίου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, είτε συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες απευθείας από το πρόσωπο αυτό είτε έμμεσα από κάποιον τρίτο.

Οι παρούσες αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύουν, όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα:

 • τα οποία αφορούν σε εργαζομένους και επιχειρηματικούς συμβούλους μας στο πλαίσιο της απασχόλησής τους ή της επαγγελματικής συμβουλευτικής σχέσης τους μαζί μας
 • για τα οποία έχουμε προβεί σε άλλες δηλώσεις αποποίησης ευθυνών, πολιτικές, όρους χρήσης ή άλλες ανακοινώσεις όπου υποδεικνύεται ότι η παρούσα πολιτική δεν ισχύει ή ότι ισχύει διαφορετική πολιτική ή ανακοίνωση
 • τα οποία δεν σας ταυτοποιούν, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων (τα οποία ορίζονται παρακάτω) ή μετά από οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων ώστε να είναι ανώνυμα, προκειμένου να μην είναι δυνατή η χρήση τους για την ταυτοποίησή σας
 • μόνο ως αρμόδιοι επεξεργασίας των πληροφοριών για λογαριασμό τρίτων, στις περιπτώσεις που αυτή η επεξεργασία διέπεται από ξεχωριστούς όρους

Με τον όρο επεξεργασία δεδομένων νοείται κάθε ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που αφορά σε προσωπικά δεδομένα, με αυτόματο ή μη τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, χρήσης, αποκάλυψης, προσαρμογής, τροποποίησης, διόρθωσης, ανάκτησης, συνδυασμού, αποκλεισμού, διαγραφής, μεταφοράς, καταστροφής, εγγραφής, οργάνωσης, αποθήκευσης, διάδοσης ή με άλλον τρόπο διάθεσης, διαβούλευσης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σας αφορούν τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να σας ταυτοποιήσουμε, όπως:

 • το όνομα
 • ο αριθμός τηλεφώνου
 • η διεύθυνση email
 • η ημερομηνία γέννησης
 • η ταχυδρομική διεύθυνση
 • το ΑΜΚΑ σας ή άλλο κρατικό αναγνωριστικό
 • ο αριθμός λογαριασμού
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σάς ταυτοποιεί ή θα μπορούσε να σας προσδιορίσει και σχετίζεται με εσάς

Ορισμένα είδη προσωπικών πληροφοριών συνιστούν ευαίσθητα δεδομένα. Ο ορισμός της έννοιας "ευαίσθητα δεδομένα" δίνεται παρακάτω. Στις παρούσες Αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «προσωπικά δεδομένα», περιλαμβάνουμε τα ευαίσθητα δεδομένα, εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Η Medtronic μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα:

 • Σε ορισμένες σελίδες των ιστότοπων μας έχετε τη δυνατότητα να μας αποστείλετε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα εγγραφής, μια έρευνα ή μια φόρμα ηλεκτρονικού μηνύματος. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να μας επιτρέπετε να εξατομικεύουμε τις επισκέψεις σας στους ιστότοπους μας. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ζητήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να διευκολύνουμε τις επισκέψεις σας στους ιστότοπους μας. Όταν αυτά τα δεδομένα συνδυάζονται με μη προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των cookies, μπορούμε να γνωρίζουμε αν επισκεφθήκατε παλαιότερα τους ιστότοπους μας.

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες.

 • Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλες επιχειρηματικές επαφές μας.

Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (πλην των ευαίσθητων δεδομένων, για τα οποία γίνεται λόγος χωριστά παρακάτω):

 • για να απαντάμε στα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας
 • με σκοπό τη σύναψη μιας σύμβασης ή στο πλαίσιο συμβατικών διαπραγματεύσεων μαζί σας ή για εσάς
 • για να δημιουργούμε αρχεία, συμπεριλαμβανομένων αρχείων των προσωπικών σας δεδομένων
 • για να επικοινωνούμε μαζί σας ταχυδρομικά (ή με άλλους τρόπους κατόπιν συγκατάθεσής σας) προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, όπως πληροφορίες για κλινικές δοκιμές καθώς και για προϊόντα και υπηρεσίες δικές μας αλλά και τρίτων
 • για σκοπούς ανάλυσης και για έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση προγραμμάτων, προϊόντων, θεραπειών, υπηρεσιών και περιεχομένου
 • για την κατάργηση των προσωπικών σας αναγνωριστικών (του ονόματός σας, της διεύθυνσης email, του ΑΜΚΑ σας, κ.λπ.) ώστε τα δεδομένα να είναι ανώνυμα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα υπάρχει ταυτοποίηση με το άτομό σας. Εφόσον τα δεδομένα έχουν καταστεί ανώνυμα, δεν αποτελούν πλέον προσωπικά δεδομένα και δεν υπόκεινται στις παρούσες αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • για την εξατομίκευση της πρόσβασής σας στους ιστότοπους μας, για παράδειγμα, μιλώντας σας για νέα χαρακτηριστικά που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν
 • για την εφαρμογή αυτών των Αρχών δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας
 • για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή της υγείας, της ασφάλειας ή της ευημερίας τρίτων προσώπων
 • για τη συμμόρφωση με κάποιο νόμο ή κανονισμό, δικαστική εντολή ή άλλη νομική υποχρέωση
 • για άλλα νόμιμα συμφέροντά μας, εκτός εάν η εν λόγω επεξεργασία αντιβαίνει στα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας
 • με άλλους τρόπους για τους οποίους δίνετε τη συγκατάθεσή σας

Ορισμένοι τύποι προσωπικών πληροφοριών συνιστούν ευαίσθητα δεδομένα. Τα ευαίσθητα δεδομένα είναι προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν ή σχετίζονται με την υγεία σας (για παράδειγμα, ο σειριακός αριθμός της συσκευής σας ή η ημερομηνία ενός εμφυτεύματος), τη φυλετική ή εθνοτική προέλευση, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ενώσεις.

Η Medtronic θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα ευαίσθητα δεδομένα σας μόνο:

 • με τρόπους για τους οποίους έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας,
 • για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας, σε περιπτώσεις που η ρητή συγκατάθεσή σας δεν μπορεί να δοθεί ή να ζητηθεί ευλόγως,
 • σύμφωνα με και όπως επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία,
 • σε περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για ιατρικούς σκοπούς και εμείς, υπό τις δεδομένες συνθήκες, έχουμε καθήκον να τηρούμε το απόρρητο όπως ακριβώς οι επαγγελματίες υγείας,
 • για την έγερση, άσκηση ή υπεράσπιση έναντι νομικής αξίωσης

Για παράδειγμα:

 • Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με ασθενείς από τους πελάτες, τους προμηθευτές ή άλλους συνεργάτες μας όταν σας παρέχουμε θεραπείες ή τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με ασθενείς όταν λαμβάνουμε ερωτήσεις και προτάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα δεδομένα όπως απαιτείται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α., από ευρωπαϊκές και άλλες κρατικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με τους συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές, μελέτες και άλλες ερευνητικές πρωτοβουλίες
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα δεδομένα απευθείας από εσάς, όταν μας τα παρέχετε οικειοθελώς

Ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας κατά διαστήματα, προσωπικά, μέσω email, φαξ, ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προγράμματα, προϊόντα, υπηρεσίες και περιεχόμενο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για λόγους προώθησης ή έρευνας αγοράς. Εάν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται να έχουμε τη ρητή σας συγκατάθεση προκειμένου να σας αποστείλουμε ορισμένα είδη προωθητικού υλικού, θα σας αποστέλλουμε το σχετικό υλικό μόνο αφού λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Εάν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε από εμάς προωθητικά μηνύματα ή μηνύματα έρευνας αγοράς, ή εάν θέλετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως περιγράφεται στο κάτω μέρος της παρούσας δήλωσης για να μας πείτε με ποιους τρόπους δεν θέλετε να επικοινωνούμε πλέον μαζί σας. Επιπλέον, εάν έχετε λάβει ή εάν λάβετε στο μέλλον από εμάς ένα μήνυμα email, θα διαπιστώσετε ότι σε κάθε email που αποστέλλουμε περιλαμβάνεται ένας εύκολος αυτοματοποιημένος τρόπος διακοπής της αποστολής μηνυμάτων email από εμάς προς εσάς.

Η Medtronic δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις παρούσες Αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, κοινοποιούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες που προσλαμβάνουμε προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διαφορετικούς πωλητές ή προμηθευτές για την αποστολή των προϊόντων μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρέχουμε στον πωλητή ή προμηθευτή μας πληροφορίες προκειμένου να επεξεργαστεί την παραγγελία σας, όπως το όνομα και τη διεύθυνσή σας. Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κάποιον τρίτο, δεν τον εξουσιοδοτούμε να διατηρεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας με άλλα πρόσωπα πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχει.

Δεν πωλούμε, δεν ανταλλάσσουμε ούτε δημοσιεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρά μόνο στο πλαίσιο κάποιας εταιρικής πώλησης, συγχώνευσης, λύσης εταιρείας ή εξαγοράς.

Ενδέχεται να υποχρεωθούμε νομικά να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, νόμου ή κανονισμού. Ενδέχεται να συνεργαστούμε με αρχές επιβολής του νόμου για την έρευνα και δίωξη επισκεπτών των ιστότοπων, οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες μας ή επιδεικνύουν συμπεριφορά που είναι επιβλαβής προς άλλους επισκέπτες (ή παράνομη).

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εάν θεωρήσουμε ότι η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για:

 • την εφαρμογή αυτών των αρχών δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • την προστασία των δικαιωμάτων ή της περιουσίας μας
 • την προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή της ευημερίας κάποιου ατόμου
 • τη συμμόρφωση με νόμο ή κανονισμό, δικαστική εντολή ή άλλη νομική διαδικασία

Η Medtronic ενδέχεται να μεταφέρει πληροφορίες εκτός της χώρας από την οποία συλλέχθηκαν σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και σε κάθε άλλη χώρα η οποία αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εφαρμόζει ικανοποιητικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μεταφέρουμε πληροφορίες σε άλλες περιοχές μόνο εάν:

 • η εν λόγω μεταφορά είναι απαραίτητη για την εφαρμογή μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τη Medtronic ή για προ-συμβατικά μέτρα που έχουν ληφθεί ως απάντηση στο αίτημά σας, ή
 • εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω μεταφορά, ή
 • εάν τα δεδομένα προστατεύονται επαρκώς στην άλλη χώρα βάσει σύμβασης ή άλλου μέσου προστασίας

Η Medtronic έχει συνάψει συμφωνίες με όλα τα γραφεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες οι οποίες διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ εταιρειών της Medtronic προστατεύονται επαρκώς, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων (που μπορεί να περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα) προς εταιρείες της Medtronic στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Εάν αποφασίσουμε να κάνουμε κάποια σημαντική αλλαγή στις παρούσες Αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα περιγράψουμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές σε αυτή την ενότητα της Δήλωσης. Μπορείτε πάντα να βρείτε το πιο ενημερωμένο αντίγραφο αυτής της Δήλωσης στον ιστότοπο για τη χώρα σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα εφόσον και όταν προκύπτουν ερωτήσεις ή διενέξεις. Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό.

Θα συνεχίσουμε να μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτές τις αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή μας.

Σύνδεσμοι. Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους για δική σας ευκολία, αλλά δεν εξετάζουμε, δεν ελέγχουμε ούτε παρακολουθούμε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων που διαχειρίζονται τρίτοι. Επιπλέον, αυτές οι αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύουν για ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε ευθύνη για την απόδοση των ιστότοπων που λειτουργούν από τρίτους ή για τις επιχειρηματικές συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί τους.

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζεται η Medtronic. Αυτές οι αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν μόνο για ιστότοπους εταιρειών της Medtronic που βρίσκονται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, και ενδεχομένως να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στη δήλωση όπως αυτή αναρτάται σε συγκεκριμένες χώρες εντός της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από αυτόν τον ιστότοπο προς κάποιον άλλον, ακόμη και προς κάποιον ιστότοπο που διαχειρίζεται η Medtronic, συνιστούμε να διαβάσετε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου ιστότοπου.

Cookies. Η Medtronic ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπους της. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούμε στα αρχεία του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να απορρίψετε τα cookies μας, εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε το επιτρέπει, αλλά, σε αυτή την περίπτωση, ορισμένα στοιχεία των ιστότοπων μας ενδεχομένως να μη λειτουργούν σωστά για εσάς. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να τοποθετούν cookies στους ιστότοπους μας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τα αρχεία των δεδομένων σας ακριβή. Εάν διαπιστώσετε ότι τα στοιχεία σας δεν είναι πλήρη, ακριβή ή ενημερωμένα ή εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις Αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Medtronic Hellas
Λωφ. Κηφισίας 24 (κτίριο Β)
Μαρούσι 15125 - Ελλάδα

Τηλ: +30-2106779099 (Call Center)
Φαξ: +30-2106779399
www.medtronic.com

 

Έκδοση: Οκτώβριος 2018

Τελευταία ενημέρωση: 28 05 2018